Paramedikų asociacijos

ĮSTATAI

I.· Bendroji dalis
1. Paramedikų asociacija (toliau vadinama – asociacija) yra savanoriškas, pelno nesiekiantis, juridinio asmens teises turintis fizinių ir juridinių asmenų susivienijimas, kurio tikslas – ginti narių teises ir atstovauti jų interesus.
2. Šie įstatai reglamentuoja asociacijos teises ir pareigas, veiklą, jos valdymą, veiklos kontrolę, lėšų ir turto panaudojimo, asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.
3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Antspaude įrašyta: Lietuvos respublika, Paramedikų asociacija.
4. Asociacijos būstinės adresas: S/B „Drąseikiai“ skl. Nr. 208, Lapių sen., Kauno raj.
5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, įstatymais ir kitais teisės aktais.
6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribojamas.

II. Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai

1. Asociacija yra paramedikų susivienijimas, visapusiškai veikiantis ir įgyvendinantis Asociacijos narių teises ir pareigas, vienijantis Lietuvos paramedikus (medikus), plėtojantis jų tarpusavio ryšius.
2. Asociacijos uždaviniai:
a) sudaryti sąlygas visapusiškam Asociacijos vienijamų paramedikų (medikų) pasiruošimui, efektyviam įgytų žinių panaudojimui;
b) plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą medicinos srityje;
c) atstovauti ir ginti Asociacijos narių teises interesus visuomeninėse organizacijose ir viešosiose įstaigose;
d) siekti aukštų profesinės veiklos standartų;
e) paramedikų (medikų) profesinės veiklos tarpusavio santykius reguliuoti pagal profesinės etikos reikalavimus;
f) tarpininkauti rekomenduojant ir remiant projektus, susijusius su paramedikų (medikų) veikla, ieškant partnerių bei rėmėjų, remiant mokslines tiriamąsias bei prevencines programas;
g) organizuoti leidybinę veiklą, skatinti Asociacijos narių publikacijas spaudoje, rengti Asociacijos informacinius biuletenius;
h) organizuoti paramedikų (medikų) suvažiavimus, konferencijas, seminarus;
i) rūpintis paramedikų (medikų) kvalifikacija, dalyvauti jų atestacijose;
j) informuoti visuomenę apie Asociacijos veiklą, planus bei svarbiausius pasiekimus;
k) analizuoti valstybės ir savivaldos institucijų informaciją apie visuomenės sveikatos priežiūrą, dalyvauti rengiant įstatymus ir kitus teisės aktus;
l) bendradarbiauti su užsienio šalių ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti rengiant bei įgyvendinant tarptautines programas.
3. Asociacija įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, įstatymų nustatyta tvarka, gali:
a) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius bei gauti reikalingą informaciją;
b) organizuoti seminarus, konferencijas, susirinkimus, renginius, muges. Šiam tikslui turėti ir naudoti bilietus, labdaros ir paramos atvirukus, lipdukus bei kitokio pobūdžio medžiagą;
c) pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
d) samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
e) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
f)· gauti lėšų ar kito turto iš šalies, užsienio bei tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių įstaigų bei organizacijų, fondų, taip pat asmenų.
4. Asociacija turi teisę steigti filialus. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi asociacijos, kaip juridinio asmens vardu. Filialas veikia pagal asociacijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus.
5. Asociacijai draudžiama užsiimti komercine veikla.
6.· Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

III. Asociacijos nariai
1. Asociacijos nariais gali būti pavieniai fiziniai ir juridiniai asmenys.
2. Asociacijos nariais nuo jos įregistravimo dienos tampa fiziniai asmenys, kurie dalyvavo steigiamajame susirinkime ir yra įtraukti į steigėjų sąrašą. Pateikę asociacijos valdybai rašytinius prašymus, asociacijos nariais gali tapti pavieniai asmenys po steigiamojo susirinkimo valdybos posėdyje priėmus sprendimą priimti juos į asociacijos narius.
3. Narystė asociacijoje pasibaigia nariui pateikus asociacijos valdybai rašytini prašymą, kad pageidauja išstoti.· Visuotiniame asociacijos narių susirinkime priimamas sprendimas pašalinti narį dėl įstatų nesilaikymo ar· likvidavus asociaciją.
4. Asociacija gali turėti garbės narius.

IV. Asociacijos narių teisės ir pareigos
1. Asociacijos narys turi teisę:
a) dalyvauti visuotiniuose asociacijos susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktas į jos valdybą ar revizoriumi, teikti pasiūlymus visais asociacijos veiklos klausimais;
b) susipažinti su asociacijos valdymo ir kontrolės organų ataskaitomis, visuotinio narių ir valdybos susirinkimų protokolais ir kitais dokumentais;
c) gauti informaciją apie asociacijos veiklą, ūkinę būklę, turtą ir lėšas;
d) išstoti iš asociacijos.
2. Asociacijos narys privalo:
a) laikytis asociacijos įstatų, vykdyti visuotinio asociacijos narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;
b) saugoti ir tinkamai naudotis asociacijos turtu, įrengimais, inventoriumi;
c) mokėti visas įstatuose numatytas įmokas, kurių dydį, mokėjimo laiką ir tvarką nustato visuotinis asociacijos narių susirinkimas;
d) laikytis profesinės etikos normų.

V. Asociacijos valdymas
1. Asociacijos· organai yra šie:
a) visuotinis asociacijos narių susirinkimas;
b) asociacijos valdyba;
c) asociacijos prezidentas.

VI. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka ir periodiškumas, jo kompetencija
1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias organas. Visuotiniame susirinkime turi dalyvauti asociacijos nariai arba įgalioti asmenys.
2. Asociacijos narių visuotiniai susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.
3. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu.
4. Asociacijos valdyba ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites praneša kiekvienam asociacijos nariui apie asociacijos narių visuotinio susirinkimo vietą, laiką, svarstomus klausimus.
5. Neeilinį asociacijos narių visuotinį susirinkimą gali sušaukti valdyba arba ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, o taip pat revizorius.
6. Susirinkimo sprendimas dėl įstatų keitimo, dėl įmonių steigimo, asociacijos reorganizavimo bei likvidavimo bus priimtas, jei balsavo ne mažiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime narių. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, nesvarbu koks jo ar jo atstovaujamo asociacijos nario įnašų dydis, atstovaujamų narių skaičius, balsuojant turi vieną sprendžiamą balsą.
7. Neeilinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas šių įstatų VI skirsnio 4 punkte nustatyta tvarka.
8. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė asociacijos narių.
9. Nesant kvorumo, asociacijos visuotinis susirinkimas šaukiamas pakartotinai ta pačia dienotvarke ir laikomas teisėtu, esant bet kuriam asociacijos narių skaičiui.
10. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas šaukiamas šių įstatų VI skirsnio 4 punkte nustatyta tvarka.
11. Asociacijos visuotiniame susirinkime sprendimai svarstomais klausimais priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu, išskyrus šių įstatų VI skirsnio 6 punkte nurodytus klausimus.
12. Asociacijos visuotinis susirinkimas turi teisę:
a) rinkti ir atšaukti asociacijos valdybą bei jos narius;
b) rinkti ir atšaukti asociacijos revizorių;
c) keisti ir pildyti asociacijos įstatus;
d) išklausyti ir tvirtinti asociacijos valdybos ir revizoriaus ataskaitas;
e) atšaukti ir keisti asociacijos valdybos ir jos pirmininko neteisėtus sprendimus;
f) nustatyti asociacijos valdybos veiklos gaires;
g) nustatyti asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
h) steigti asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, jas reorganizuoti.

VII. Kitų asociacijos organų ir jų vadovų rinkimo tvarka, jų kompetencija
1. Asociacijos valdyba renkama asociacijos narių visuotiniame susirinkime (slaptu arba atviru balsavimu). Valdybą sudaro 5 (penki) asmenys.
2. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo asociacijos prezidentas.
3. Asociacijos valdybai vadovauja pirmininkas, renkamas iš valdybos narių tarpo. Asociacijos valdyba skiria ir atleidžia buhalterį. Valdybos pirmininko ir buhalterio atlyginimą nustato asociacijos valdyba.
4. Asociacijos valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių.
5. Posėdžiuose visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
6. Asociacijos valdyba:
a) renka ir atšaukia asociacijos prezidentą;
b) koordinuoja ir kryptingai vadovauja asociacijos veiklai tarp asociacijos narių visuotinių susirinkimų;
c) inicijuoja asociacijos narių visuotinių susirinkimų sprendimais patvirtintų asociacijos programų įgyvendinimą;
d) priima ir atleidžia asociacijos narius;
e) valdybai delegavus, atskiri jos nariai atstovauja asociacijos interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
f) tvirtina asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;
g) priima sprendimus dėl apmokamų pareigybių.
7. Asociacijos· prezidentas:
a) inicijuoja asociacijos narių visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių sprendimų įgyvendinimą;
b) rengia asociacijos valdybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkes arba, valdybai sutikus, tam įgalioja kitą valdybos narį;
c) rūpinasi asociacijos turto apsauga;
d) atstovauja asociaciją santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme ir kitose institucijose;
e) savarankiškai sprendžia asociacijos ūkinius, organizacinius ir finansinius klausimus;
f) vadovaudamasis LR darbo kodeksu, priima ir atleidžia asociacijos darbuotojus;
g) atidaro ir uždaro sąskaitas banko įstaigose;
h) asociacijos vardu pasirašo sandorius.

VIII. Asociacijos valdymo organų ir jų vadovų atskaitomybė, veiklos kontrolės tvarka
1. Asociacijos valdyba ir revizorius yra atsakingi asociacijos narių visuotiniam susirinkimui.
2. Asociacijos valdybos ir revizoriaus ataskaitą, metams pasibaigus, svarsto ir jos veiklos rezultatus įvertina asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
3. Asociacijos prezidentas savo veiklos ataskaitą teikia asociacijos valdybai iki asociacijos valdybos veiklos svarstymo metiniame asociacijos narių visuotiniame susirinkime.
4. Asociacijos valdybos ūkinę – finansinę veiklą kontroliuoja asociacijos revizorius ir privalo:
a) tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
b) visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
c) artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
d) visuotiniame narių susirinkime pateikia asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
5. Asociacijos valdyba ir valdybos pirmininkas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
6. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
7. Asociacijos valdybą ir revizorių renka visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

IX. Turtas ir pajamų šaltiniai
1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas asociacijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, panaudos ar kitu teisėtu būdu.
2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
a) narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
b) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
c) fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
d) asociacijos įsteigtų įmonių pelnas.

X. Įstatų pakeitimo· ir papildymo tvarka
1. Pasiūlymus dėl asociacijos įstatų pakeitimo ir papildymo gali pateikti asociacijos valdyba arba 1/4 asociacijos narių. 1/4 asociacijos narių pareiškimas dėl įstatų pakeitimo ar papildymo pateikiamas valdybai.
2. Asociacijos įstatų pakeitimai ir papildymai valdybos teikimu svarstomi visuotiniame asociacijos narių susirinkime.

XI. Asociacijos veiklos terminai, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka
1. Asociacijos veiklos terminas neribojamas.
2. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti šiais būdais:
a) jungiantis su kitomis asociacijomis;
b) skaidant į kelias asociacijas.
3. Reorganizuojant asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizorius.
4. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių priėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
5. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
a) visuotinio narių susirinkimo nutarimas;
b) faktas, kad liko mažiau nei 3 (trys) asociacijos nariai;
c) teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
6. Apie asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti pranešama asociacijos nariams raštu 2 (du) kartus; antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) dienų nuo pirmojo pranešimo.
7. Visuotinis susirinkimas ar institucija, nutarusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto priėmimo tvarką.
8. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
9. Likviduotos asociacijos likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, panaudojamas LR įstatymų numatyta tvarka.

XII. Asociacijos atstovybės ir filialai
1. Sprendimus dėl asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima visuotinis narių susirinkimas.
2. Visuotinis narių susirinkimas tvirtina asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia asociacijos filialų bei atstovybių vadovus.

XIII. Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka
1. Asociacijų įstatymo, kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir asociacijos įstatuose numatyta tvarka.
2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą nariai yra informuojami asmeniškai.
3. Visuotinio narių susirinkimo bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti administraciją, siunčiami registruotu paštu, faksu, teleksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
4. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą, pristatymą ir (ar) paskelbimą atsako asociacijos prezidentas arba likvidatorius.

XIV. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka
1. Nariui raštu pareikalavus, asociacija ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
2. Už asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą nariams ir kitiems asmenims atsako asociacijos prezidentas.

Šie įstatai įsigalioja nuo atitinkamos jų įregistravimo dienos. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais 2008 m. vasario 20 d.

Asociacijos steigėjų įgaliotas asmuo

Steigėjas
Rytis Malašauskas